Skip to content

                                            Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/254/2016
                                                        Rady Miejskiej  w Suwałkach
                                                         z dnia 29 czerwca 2016 r.

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W SUWAŁKACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Cmentarz Komunalny  przy ul. Reja w Suwałkach jest własnością Gminy Miasta Suwałki.

2. W imieniu Gminy Miasta Suwałki Cmentarzem Komunalnym zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

3. Administracja Cmentarza Komunalnego ma siedzibę w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 8D
i czynna jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych do pracy, w godzinach od 7.00 do 15.00.

4. Cmentarz Komunalny w Suwałkach jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne.

5. Cmentarz Komunalny dla odwiedzających jest czynny we wszystkie dni tygodnia.

6. Pogrzeby na cmentarzu mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zarządcą Cmentarza.

Rozdział 2.
Zasady korzystania z Cmentarza Komunalnego

§ 2. 1. Na terenie cmentarza zabrania się:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2) prowadzenia działalności handlowej,

3) umieszczania reklam i ogłoszeń,

4) przebywania dzieci bez opieki dorosłych,

5) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników)

6) niszczenia zieleni,

7) sadzenia drzew i krzewów bez uzgodnienia z Zarządcą,

8) ustawiania ławek , płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

9) niszczenia pomników, krzyży, mogił itp.

10) gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych,

11) wjazdu pojazdów bez zgody Zarządcy,

12) jazdy na rowerach, deskorolkach, wrotkach itp.,

13) spożywania napojów alkoholowych oraz spożywania środków odurzających,

14) palenia wyrobów tytoniowych,

15) przebywania osób w stanie nietrzeźwym,

16) wrzucania do kontenerów i pojemników na odpady: ziemi, korzeni, elementów pomnika itp.

Rozdział 3.
Wjazd na teren Cmentarza Komunalnego

§ 3. 1. Zarządca umożliwia wjazd na cmentarz::

1) policji,

2) Straży Miejskiej,

3) straży pożarnej,

4) pogotowiu ratunkowemu,

5) prokuraturze,

6) inspekcji sanitarnej,

7) pracownikom podmiotów organizujących ceremonie pogrzebowe,

8) pracownikom Zarządcy cmentarza,

9) podmiotom usuwającym odpady komunalne,

10) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą związaną z transportem elementów pomnika, dostawą materiałów budowlanych na zasadach określonych w § 5,

11) karawanom i pojazdom przewożącym zwłoki,

12) pojazdom osób lub z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Rozdział 4.
Prowadzenie prac na terenie cmentarza

§ 4. 1. Wykonywanie robót kamieniarsko – budowlanych na grobach wymaga powiadomienia Zarządcy przed rozpoczęciem prac w celu dokonania niezbędnych uzgodnień.

2. Opiekunowie grobów mogą wykonywać prace kamieniarskie we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom. Osoba zlecająca prace kamieniarskie jest zobowiązana do uzyskania pisemnej zgody przez Zarządcę i wniesienia opłaty określonej w obowiązującym cenniku opłat.

3. Zezwolenie na prace kamieniarskie wydaje Zarządca.

4. Zezwolenie na prace kamieniarskie wydaje się wyłącznie na te miejsca, za które wniesiona została opłata.

5. Wjazd na teren cmentarza służy wyłącznie do transportu elementów pomnika oraz materiałów do miejsca wbudowania i tylko na okres jego rozładunku.

6. Dokumentem uprawniającym do wjazdu jest faktura wystawiona przez Zarządcę
i opłacona przez podmiot wykonujący usługę lub opiekuna grobu.

7. Po zakończeniu budowy, remontu, rozbiórki nagrobka bądź prac związanych
z kopaniem i zasypaniem grobów, teren porządkuje Wykonawca.

8. Zarządca cmentarza wskazuje miejsce podmiotowi kopiącemu grób przeznaczone do składowania wykopanych kamieni.

9. Wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzonych robót Wykonawca zabiera ze sobą poza teren cmentarza.

10. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek jego działań
i zobowiązany jest do usunięcia ich w natychmiastowym trybie lub pokrycia ich kosztów.

Rozdział 5.
Opłaty za usługi cmentarne

§ 5. 1. Na Cmentarzu Komunalnym pobiera się opłaty za usługi cmentarne zgodnie
z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne.

2. Ww. uchwała poza siedzibą Administracji zamieszczona jest na stronach internetowych

http://www.polski-cmentarz.pl/suwalki/regulamin.php

3. Opłaty za miejsce pod grób ziemny oraz za przedłużenie okresu użytkowania tego grobu pobierane są na okres 20 lat. W ostatnim roku obowiązywania opłaty należy bez wezwania ponownie wnieść opłatę na kolejne 20 lat.

4. W przypadku nie uiszczenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny Zarządca cmentarza ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku (art. 7 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ww. działania poprzedzone są  wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej (minimum na trzy miesiące przed planowaną likwidacją grobu). Z powyższych czynności Zarządca Cmentarza sporządza protokół.

5. W przypadku nie przedłużenia opłaty na kolejne 20 lat za miejsce pod przyszły pochówek, rezerwacja wygasa automatycznie z końcem ostatniego roku kalendarzowego za który wniesiono opłatę. W takim przypadku miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza.

§ 6. 1. Zaległe opłaty naliczane są według stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat i pobierane za 20 lat licząc od pierwszego nieopłaconego roku, tak aby była zachowana ciągłość w opłatach.

2. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób lub urnę pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi zwrócona zostanie na jego wniosek część wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.

3. Przy kolejnym pochówku do istniejącego grobu pobiera się opłatę od daty ostatniego pochówku w wysokości 1/20 lub 1/40 za każdy rok uzupełniający do 20 lub 40 letniego okresu użytkowania grobu.

Rozdział 6.
Prawo do grobu

§ 7. 1. Opiekunem grobu jest najbliższa osoba z rodziny osoby zmarłej, według kolejności podanej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznie 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która wniesie opłatę za miejsce pochowania zwłok lub jego odnowienie po upływie 20 lat.

2. Wniesienie opłaty za grób przez osobę inną niż opiekun grobu nie powoduje nabycia przez tę osobą uprawnień przysługujących opiekunowi.

3. Opiekun nieopłaconego grobu przeznaczonego do użycia pod ponowny pochówek zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o przeznaczeniu grobu do ponownego pochówku to zostaną one usunięte przez Zarządcę cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu
i odszkodowania.

4. Prawa i obowiązki opiekuna grobu:

1) udostępnienie Zarządcy danych umożliwiających bezpośredni z nim kontakt,

2) wnoszenie opłat cmentarnych,

3) prowadzenie wszystkich spraw dotyczących grobu z Zarządcą cmentarza,

4) decydowanie o pochówku osób zmarłych w grobach istniejących,

5) dbanie o czystość grobu oraz otoczenia wokół niego,

6) dokonywanie na piśmie zmiany opiekuna grobu z zastrzeżeniem spełniania warunków określonych w ust.1.

5. Prawo do rezerwacji grobu za życia jest prawem osobistym służącym do pochówku osoby, które je nabyła i osób jej najbliższych. Nie może być przekazywane drogą sprzedaży lub darowizny innym osobom.

6. Osoba posiadająca ww. prawo, która nie zamierza z niego skorzystać, przekazuje niewykorzystane miejsce do dyspozycji Zarządcy cmentarza.

7. Przekazujący miejsce do dyspozycji Zarządcy cmentarza ma prawo do zwrotu części wniesionej opłaty proporcjonalnie do czasu, który pozostał do końca rezerwacji.

8. Osoba przekazująca miejsce grzebalne do zasobów cmentarza ma obowiązek usunąć
z niego wszelkie elementy, które się na nim znajdują lub zlecić odpłatnie wykonanie takich czynności Zarządcy cmentarza.

Rozdział 7.
Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

§ 8. 1. Administracja cmentarza przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie
w siedzibie administracji cmentarza.

3. Opiekun grobu przekazując swoje dane administracji cmentarza, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie. Osobie, której dane znajdują się
w zbiorze danych administracji, na każde żądanie przysługuje prawo do ich wglądu i uaktualnienia.

4. Informacje dotyczące opiekuna grobu i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie lub uprawnionym organom.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 9. Wykonywanie jakichkolwiek czynności na terenie Cmentarza Komunalnego bez zgody Zarządcy jest wzbronione.

§ 10. Prawo kontroli działalności związanej z Administracją Cmentarza Komunalnego ma Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Gmina Miasto Suwałki..

§ 11. 1. Wszelkie skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie administracji w godz. od 7.00 do 15.00 oraz telefonicznie – 504 181 455 oraz na adres sekretariat@pgk.suwalki.pl.

2. Skargi dotyczące działalności Zarządcy cmentarza można kierować do Prezydenta Miasta Suwałk, pod adres osgk@um.suwalki.pl oraz telefonicznie – 087 562-82-07.

§ 12. Gmina Miasto Suwałki i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach
Sp. z o.o. nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, ataków wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez dozoru.

§ 13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Zarządcy służą uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.  o cmentarzach i chowaniu zmarłych.